Начало › Растения › ЕнциклопедияЦветя › Змийска хурка, змийско грозде (Arum)

Змийска хурка, змийско грозде (Arum)

24.09.2010 | Коментари (0)

Змийска хурка, змийско грозде (Arum)

Семейство (род): Araceae
Вид: Градинско Цъфтящо Многогодишно
Изложение: Частично слънце/полусянка
Min t°: 10 Max t°: 20
Поливане: Умерена нужда от вода
На­ходчиво из­ра­зи­тел­но, но под­веж­да­що е бъл­гар­с­ко­то наз­ва­ние „змийс­ка хур­ка", че и „змийс­ко гроз­де". То­ва мно­го­и­мен­но рас­те­ние е Arum, фа­ми­лия Araceae - Зми­яр­ни­ко­ви, в ко­я­то има над 1800 ви­да по ця­ло­то зем­но къл­бо. Всъщ­ност имен­но ла­тин­с­ко­то „арум" (връх на стре­ла или ко­пие) от­го­ва­ря точно на фор­ма­та на лис­т­на­та пе­ту­ра на къ­де-къ­де по-дреб­ни­те ев­ро­пейс­ки­ ви­до­ве. Наше­то наз­ва­ние (а и чешко­то „зме­йо­вец") во­ди до вну­ше­ни­е­то за не­що ко­вар­но, змийс­ко, т.е. сил­но от­ров­но. Иначе рас­те­ни­е­то по ни­що не при­лича на змия! Че е от­ров­но - да! Но... ако се гъл­та ла­ко­мо „кар­тофчето" или час­ти на цве­та и при­мам­ли­ви­те оран­же­ви зър­на на „ма­мулчето"!  В дейс­т­ви­тел­ност груд­ки­те на ня­кои ви­до­ве на­ис­ти­на съ­дър­жат вну­ши­тел­но ко­личес­т­во хра­ни­те­лен про­дукт - скор­бя­ла - над 28%. Ня­кои ед­но­лис­т­ни ази­ат­с­ки и аф­ри­кан­с­ки ви­до­ве се от­г­леж­дат за хра­на.

Не­от­дав­на ед­на япон­ка, по­се­ти­тел­ка на „Райс­ка­та гра­ди­на" в с. Ве­ли­ка, Бур­гас­ко, раз­ка­за, че „кар­то­фът" се из­су­ша­ва, сми­ла се на браш­но и се смес­ва с ка­ша от чер­ве­ни мор­с­ки во­до­рас­ли, дока­то се по­лучи вку­сен и мно­го обичан в Япо­ния сос.

А за­що „хур­ка"? То­ва си е чис­та про­ба творчес­ко ху­до­жес­т­ве­но въ­об­ра­же­ние на бъл­га­ри­на. Един­с­т­ве­ни­ят цвят има фор­ма­та на къ­де­ля, на­дя­на­та на хур­ка. Всъщ­ност, вън­ш­на­та ман­тия (при­лис­т­ник или ед­но­лис­т­на ши­ро­ко шпа­ту­ло­вид­на чаш­ка) на­по­до­бя­ва от­во­ре­на, ръчно сви­та ба­кал­с­ка книж­на фу­ния. В нея се крие цвет­на­та ос, на ко­я­то от­до­лу са раз­по­ло­же­ни плод­ни­ци­те, а от­го­ре - тичин­ки­те, съб­ра­ни във ви­о­ле­то­во до чер­ве­ни­ка­во си­ньо. Кади­феното на пи­па­не об­ра­зу­ва­ние на­по­до­бя­ва доб­ре поз­на­ти­те ученичес­ки су­хи пас­те­ли или цвет­но мо­ливче. След уз­ря­ва­не­то лис­та­та и ман­ти­я­та се „сто­пя­ват" - ос­та­ва да стърчи са­мо оран­же­во-чер­ве­но „ма­мулче" - то­ва са плод­ни­те зър­на. Една до­пъл­ни­тел­на де­ко­ра­ция в гра­ди­на­та ка­то по­да­ло се меж­ду тре­вички­те пла­мъче.

Ман­ти­я­та на­пом­ня ле­о­пард

Ман­ти­я­та на ев­ро­пейс­ки­те ви­до­ве е бле­до- до жъл­те­ни­ка­во-зе­ле­на, а при два от ги­ган­т­с­ки­те ед­но­лис­т­ни тро­пичес­ки ви­до­ве - Хид­роз­ме и Са­у­ро­ма­тум (в  Азия и Аф­ри­ка), от­г­леж­да­ни и в с. Ве­ли­ка, дос­ти­га 2.5 м височина и 1.5 м ши­ри­на. Не­ве­ро­ят­но, на­ли? Тя е чуд­но из­ри­су­ва­на с тъм­но- и свет­ло­зе­ле­ни, ка­фя­ви, чер­ве­ни­ка­ви и жъл­те­ни­ка­ви пре­ли­ва­щи се пет­на, ко­и­то на­пом­нят ис­тин­с­ки ле­о­пард. И то­ва вну­ша­ва тре­вож­но­то усе­ща­не за пъс­т­ра тро­пичес­ка змия! При то­ва с ужас­но неп­ри­ят­на ми­риз­ма на раз­ва­ле­на плът. За го­ля­мо съ­жа­ле­ние, на­ша­та почва, во­да, топ­ли­на и кли­ма­тичните фак­то­ри не ни поз­во­ля­ват да се нас­ла­дим на та­ки­ва ги­ган­т­с­ки раз­ме­ри - цве­тът, (снимка) по-точно ман­ти­я­та, тук дос­ти­га са­мо 50-70 см. Но... цве­тът на кое дру­го на­ше рас­те­ние има та­къв раз­мер! То­зи цвят се по­я­вя­ва нап­ро­лет пре­ди лис­та, кой­то пък за­почва рас­теж ед­ва след ка­то за­ги­не цветът.

Лис­тът на Са­у­ро­ма­тум и Хид­роз­ме има де­бе­ла, съ­що пъс­т­ра дръж­ка. Пе­ту­ра­та на Хид­роз­ме е слож­но дъл­бо­ко вря­за­на, дялчета­та на­по­до­бя­ват лист на кар­то­фа и стои раз­пе­ре­на ка­то „чадъ­ра" на пал­ма - очевид­но от там идва и име­то „кар­то­фе­на пал­ма". Лис­т­на­та пе­ту­ра на Са­у­ро­ма­тум има дъл­бо­ко в­ря­за­ни про­вис­на­ли  4-5 дя­ла. И два­та ви­да са твър­де ек­зо­тични.

Груд­ки­те са съ­що раз­лични. При ев­ро­пейс­ки­те ви­до­ве, раз­п­рос­т­ра­не­ни и у нас нав­ся­къ­де из храс­та­ла­ци­те и по до­ли­ща­та, те са дреб­ни, овал­но-плос­ки, бе­лез­ни­ка­ви. Съ­дър­жат ос­вен скор­бя­ла са­по­ни­ни и дру­ги ве­щес­т­ва.

Имен­но те  пос­та­вят змийс­ка­та хур­ка в гру­па­та от­ров­ни рас­те­ния.  Е, не е точно та­ка!... Вся­ка го­ди­на ста­ри­те груд­ки на­ед­ря­ват и се фор­ми­рат но­ви дет­ки. Груд­ки­те на ед­но­лис­т­ни­те тро­пичес­ки ви­до­ве на­ис­ти­на на­по­до­бя­ват едър топчест гла­дък кар­тоф, кой­то дос­ти­га раз­ме­ри око­ло 50 см.

Раз­м­но­жа­ва се лес­но с мал­ки дет­ки

Го­ля­ма­та кар­то­фе­на­та груд­ка се ва­ди пре­ди пър­ви­те сла­ни и се съх­ра­ня­ва в уме­ре­но су­хо по­ме­ще­ние. Към края на фев­ру­а­ри се засаж­да в сак­сия - почти на по­вър­х­ност­та на почва­та. Към края на март от ве­ге­та­ци­он­ния връх за­почва да се фор­ми­ра цветът. Мо­ля, раз­т­во­ре­ния цвят не дръж­те в ста­я­та!!... След пре­цъф­тя­ва­не­то за­садете "кар­то­фа" в гра­ди­на­та на ле­ко за­сенчено, завет­но мес­то, в бо­га­та почва. Вни­ма­ние! Ко­ре­ни­те се раз­ви­ват от ве­ге­та­ци­он­ния връх,  за­то­ва над груд­ка­та тряб­ва да има по­не 2-3 см почва. Нуж­но е нор­мал­но на­по­я­ва­не.

Лю­бо­пит­но

Са­у­ро­ма­тумът фор­ми­ра мно­гоб­рой­ни но­ви груд­ки, ко­и­то пре­зи­му­ват без проб­леми на от­к­ри­то - в на­ша­та гра­ди­на вся­ка го­ди­на спон­тан­но се по­я­вя­ват все но­ви рас­те­ния. Хид­роз­ме­то, обаче, е по-го­лям скъ­пер­ник на но­ви груд­ки! Но... вся­ко пра­ви­ло има из­к­лючения! Пър­ва­та го­ля­ма груд­ка на Хид­роз­ме, ко­я­то по­лучих­ме от лю­без­ни по­се­ти­те­ли от Гер­ма­ния, за­ли­ня. През есен­та при из­важ­да­не­то ни из­не­на­да ше­па­та мал­ки груд­ки око­ло за­ги­на­ла­та май­ка. Бор­ба за про­дъл­же­ние на ро­да, на­ли!

Лю­бо­пит­но е и че в то­ва се­мейс­т­во има пъл­зя­щи, ка­тер­ли­ви, храс­то­вид­ни и тре­вис­ти рас­те­ния. Ве­ро­ят­но мал­ци­на по­до­зи­рат, че мон­с­те­ра­та ( в пре­вод „стран­но", „чуд­но­ва­то"), на­ричана по-чес­то фи­ло­ден­д­рон, как­то и ан­ту­ри­у­мът, ка­ла­ди­у­мът, включител­но все­ки­му поз­на­та­та под мно­го фор­ми и сор­то­ве ка­ла, са съ­що за­кон­ни чле­но­ве на семейс­т­во Зми­яр­ни­ко­ви.

Из­пи­та­на фи­то­те­ра­пия

В древ­ни­те фи­то­те­ра­пии, из­пи­тани и у нас в по-но­во вре­ме, груд­ки­те на ев­ро­пейс­ки­те от­ров­ни ви­до­ве се пре­по­ръчват за ле­ку­ва­не на хе­мо­ро­и­ди. Ре­цеп­та­та е прос­та. Пред­ва­ри­тел­но мяс­то­то на рас­те­ни­е­то се мар­ки­ра още до­ка­то се виж­да по­не ма­мулчето, иначе по ни­що ня­ма да раз­бе­ре­те къ­де е. През есен­та се из­важ­дат груд­ки­те, наряз­ват се 6-7 по-ед­рички, за­ли­ват се с един ли­тър гроз­до­ва (не пло­до­ва) ра­кия. Раз­к­ла­ща се доб­ре и вед­на­га мо­же да се за­почне лечени­е­то: сут­рин, пре­ди яде­не, се из­пи­ва ед­на чаш­ка - с обем  „нап­ръс­т­ниче". В бу­тил­ка­та се до­ли­ва  съ­що тол­ко­ва чис­та ра­кия. Лечени­е­то трае до из­пи­ва­не об­що два лит­ра.

Ако ня­кой е строг въз­дър­жа­тел, мо­же сут­рин да взе­ма по ед­но мал­ко ка­то грах парчен­це с мед, су­са­мов та­хан или мас­ли­но­во олио. По­ма­га и за лечение на гас­т­рит. Да се има пред­вид, че са­мо пряс­на­та груд­ка е с по-доб­ре из­ра­зе­на „от­ров­ност" - по-сил­но па­ри в ус­та­та. С по­вях­ва­не­то от­с­ла­бва  от­ров­ност­та й, без да гу­би лечеб­на­та си си­ла. Във все­ки случай доб­ре е всичко да ста­ва под наб­лю­де­ни­е­то на фи­то­те­ра­певт. (снимка)


 

 

Засаждане по месеци

Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
            

Цъфтеж

Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
            
 

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар