Начало › Още за ... › Любопитно › › Свежестта на лятото в букети от сухи цветя

Свежестта на лятото в букети от сухи цветя

04.09.2018 | Коментари (0)

 

В къ­си­те и мрачни дни на зи­ма­та час­ти­ца от слън­чево­то ля­то мо­же да бъ­де съх­ра­не­на не са­мо във вид на ве­се­ли спо­ме­ни, но и под фор­ма­та на бу­ке­ти, вен­ци и па­на от су­хоц­ве­ти. За су­хия бу­кет, ос­вен зна­ме­ни­тия без­с­мър­т­ник (хе­лих­ри­зум), мо­же да се из­пол­з­ват още ре­ди­ца дру­ги рас­те­ния - цве­тя, тре­ви, лис­та и да­же клон­ки от храс­ти и дър­ве­та. Из­бо­рът пред по­тен­ци­ал­ния ху­дож­ник-фло­рист на­ис­ти­на е ог­ро­мен: бо­жур, ро­за, гла­ди­о­ли, мал­ки гер­ги­ни, кле­ма­тис, ци­ния, овчар­с­ка тор­бичка, мо­ми­на съл­за, тръс­ти­ка, па­пур, де­ко­ра­тив­на ца­ре­ви­ца, мет­ла, ръж, овес, пше­ни­ца, про­со, шип­ка, об­ле­пи­ха и мно­го дру­ги. Осо­бе­но ефек­тно в су­хоц­вет­ни бу­ке­ти из­г­леж­да фи­за­ли­сът и не­го­ви­те оран­жа­ви или жъл­ти ку­тий­ки, а съ­що кръгчета­та на лу­на­ри­я­та.

(снимка)  

Тряб­ва да се пом­ни, че всички рас­те­ния, под­ло­же­ни на из­су­ша­ва­не, се ре­жат в су­хо вре­ме. Най-доб­ре сут­рин, но след ка­то се из­па­ри ро­са­та. Уни­вер­са­лен спо­соб за "уве­ко­вечава­не" на рас­те­ни­я­та, при­го­ден за всички ви­до­ве, не съ­щес­т­ву­ва. За­то­ва при из­бо­ра на то­зи или он­зи ва­ри­ант тряб­ва да се под­хо­ди с из­вес­т­ен ин­ди­ви­ду­а­лен творчес­ки усет. Ако сте би­ли пред­вид­ли­ви и раз­по­ла­га­те със су­хи цве­тя, пло­до­ве и дру­ги рас­ти­тел­ни час­ти, се­га мо­же да вне­се­те ше­па ля­то в до­ма си.

(снимка)

Ня­кол­ко прос­ти, но за­дъл­жи­тел­ни пра­ви­ла

 - При съз­да­ва­не­то на бу­ке­ти  зад­ъл­жи­тел­но се спаз­ват ня­кои прос­ти пра­ви­ла. Най-ви­со­ки­те рас­те­ния тряб­ва да бъ­дат с по-дъл­ги от ва­за­та дръж­ки от по­ло­вин до два пъ­ти. Бу­ке­тът след­ва отчет­ли­ва глав­на ли­ния. По-го­ле­ми­те и ма­сив­ни цве­тя се раз­по­ла­гат по сре­да­та на бу­ке­та, а по-дреб­ни­те и ефир­ни - по кра­и­ща­та.

- Ако же­ла­е­те да съз­да­де­те соб­с­т­ве­но­ръчно па­но от су­хи цве­тя, не се впус­кай­те в пра­ве­не­то на "ги­ган­т­с­ки плат­на". Су­хоц­ве­ти­те из­г­леж­дат най-доб­ре в скром­ни ком­по­зи­ции с раз­ме­ри­те на ри­су­ва­те­лен лист от скиц­ник. За ос­но­ва мо­же да ви пос­лу­жи лист, из­ря­зан от плъ­тен бял ка­дас­т­рон. Бе­ли­ят цвят ще подчер­тае при­род­ни­те от­те­нъ­ци на рас­те­ни­я­та. Ос­но­ва­та на па­но­то мо­же да се об­ле­пи със су­хи лис­та.

Ще при­да­де­те ста­бил­ност на крех­ка го­то­ва ком­по­зи­ция, ка­ко я нап­ръс­ка­те с лак за ко­са. За да не из­б­лед­не­ят цве­то­ве­те, бу­ке­тът или па­но­то от су­хоц­вет­и не би­ва да из­ла­га­те на пре­ки слънчеви лъчи.

 За да не се раз­ру­ши ком­по­зи­ция от по-теж­ки клончета и за да бъ­де по-ус­тойчива, мо­же да на­ле­е­те във ва­за­та гипс. При със­та­вя­не­то на по-крех­ки бу­ке­ти обаче тряб­ва да се при­дър­жа­те към дру­га так­ти­ка. Ако рас­те­ни­е­то има по-сла­бо стъ­бъл­це, то се за­ме­ня с тел. То­ва тряб­ва да се из­вър­ши пре­ди из­су­ша­ва­не­то. Цве­то­ве­те се от­де­лят от стъб­ла­та и се прик­реп­ват към те­ло­ве­те. Те пък се прик­ри­ват с цвет­на пан­дел­ка, ко­я­то съз­да­ва илю­зи­я­та за ес­тес­т­ве­но стъб­ло.

(снимка)

04.09.2018, Мариета ТОДОРОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Латинката – красива и... пикантна
Красотата й е завладяваща, а ярките цветове и нежни листа внасят бодрост и оптимизъм на терасата или в градината. Родината на това прекрасно растение е Америка, но е толкова обичано, че много хора го приемат за традиционно българско.  Цъфти дълго и се гледа лесно - една от най-хубавите комбинации за любителите на цветя.

Мелотрията ражда мини-краставици
Грапавата мелотрия е малко позната у нас. Тя се отнася към семейството на тиквените. Разпространена е предимно в Африка. Това е тревисто едногодишно растение, което расте до дължина 30 м. Тя бързо се разпространява и със своите къдрави мустачки лесно се закрепя на всевъзможни опори.  Растението цъфти в яркофълти цветове.

Трънката гони грипа
Който изяде първите три цветчета на трънката, няма да боледува цяла година. Това гласи народното поверие. И с право. В различни рецепти са включени също плодчетата, листата и корените на това растение. Плодовете се берат напълно узрели, след това се сушат на слънце. Изсушените трънки са почти черни, със синкав оттенък.