Начало › Още за ... › Екзотика › › Красавицата мамилария

Красавицата мамилария

05.06.2016 | Коментари (0)

Ро­дът на ма­ми­ла­ри­и­те е един  от най-бо­га­ти­те ро­до­ве как­ту­си. Към тях се от­на­сят око­ло 400 ви­да, ко­и­то имат ед­на яр­ка от­личител­на чер­та - реб­ра­та в про­це­са на ево­лю­ци­я­та са се пре­об­ра­зи­ли в спи­рал­но раз­по­ло­же­ни ма­ми­ли (от лат. mamilla - циц­ка). Ха­рак­тер­на­та осо­бе­ност е да­ла и име­то на те­зи чудес­ни как­ту­си.

(снимка)

Ма­ми­ла­ри­и­те са дреб­ни или сред­но го­ле­ми рас­те­ния, къл­бо­вид­ни или ци­лин­д­рични. Най-чес­то са об­си­па­ни с дет­ки, ка­то по­ня­ко­га об­ра­зу­ват ис­тин­с­ки "въз­г­лав­ни­ци". Мно­гоб­рой­ни­те им цветчета се по­я­вя­ват не от аре­о­ли­те, как­то при дру­ги­те как­ту­си, а от паз­ви­те на ма­ми­ли­те от ми­на­ло­го­диш­ния при­раст. Те об­ра­зу­ват цвет­ни венчета око­ло вър­ха на рас­те­ни­е­то. Го­ле­ми­на­та и баг­ра­та  им за­ви­сят от кон­к­рет­ния вид. След пре­цъф­тя­ва­не­то се по­я­вя­ват яр­ки яго­до­вид­ни пло­до­ве, ко­и­то са ис­тин­с­ко ук­ра­ше­ние в про­дъл­же­ние на мно­го ме­се­ци. Из­к­лючител­но раз­но­об­раз­ни са и бод­ли­те на ма­ми­ла­ри­и­те. Бла­го­да­ре­ние на тях по­вечето ви­до­ве са кра­си­ви и без да цъф­тят и мо­гат да са ук­ра­ше­ние на вся­ка как­ту­со­ва сбир­ка.

(снимка)

Жиз­не­ни­ят ри­тъм при ма­ми­ла­ри­и­те съ­от­вет­с­т­ва на се­зон­ност­та в на­ша­та кли­ма­тична зо­на. През пе­ри­о­да на рас­теж, про­дъл­жа­ващ от про­лет­та до ран­на есен, рас­те­ни­я­та ре­дов­но се по­ли­ват. Яр­ко­то слън­це и ми­не­рал­на­та почве­на смес са ус­ло­ви­я­та, нуж­ни за раз­ви­ти­е­то на здра­ви и кра­си­ви ма­ми­ла­рии.

(снимка)

По­вечето ма­ми­ла­рии се нуж­да­ят от су­хо и прох­лад­но (8-10 гра­ду­са)  зи­му­ва­не. Ако се от­г­леж­дат в топ­ла стая, тряб­ва на 8-10 дни ле­ко да се по­ли­ват. След пре­ка­ра­на­та на топ­ло зи­ма обаче те обик­но­ве­но цъф­тят сла­бо или изоб­що не се пок­ри­ват с цвят.

(снимка)

05.06.2016, Ана КОСТОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Манго – райската екзотика
Мангото (Mangifera indica) е красиво вечнозелено дърво с височина 10-30 м. Листата са ланцетни, тъмнозелени, гланцирани, 10-30 см на дължина и 2-5 см на ширина, по-светли от обратната страна. Младите листа са жълто-зелени или червени. Дребните жълти или червени цветове са с диаметър 4-5 мм, събрани в метловидни съцветия с пирамидална форма с дължина до 40 см.

Манго – райската екзотика
Мангото (Mangifera indica) е красиво вечнозелено дърво с височина 10-30 м. Листата са ланцетни, тъмнозелени, гланцирани, 10-30 см на дължина и 2-5 см на ширина, по-светли от обратната страна. Младите листа са жълто-зелени или червени. Дребните жълти или червени цветове са с диаметър 4-5 мм, събрани в метловидни съцветия с пирамидална форма с дължина до 40 см.

Коледният чимшир
На пръв поглед няма нищо странно нито в името, нито в поведението на този храст. Саркококата е  елегантно вечнозелено растение от семейство Чимширови. Но истинската изненада тя поднася в най-студения сезон, когато много малко растения остават да красят градината. От декември до април саркококата цъфти.