Начало › Растения › Любимци › › Най-красивата звезда на Коледа - в нашия дом

Най-красивата звезда на Коледа - в нашия дом

05.12.2014 | Коментари (0)

Ко­лед­на­та звез­да (Euphorbia pulcherrima) при­над­ле­жи към се­мейс­т­во­то на млечки­те. Ней­на­та ро­ди­на е Мек­си­ко, къ­де­то то­зи не осо­бе­но го­лям храст се сре­ща в ди­во със­то­я­ние. Днес тя е един от ко­лед­ни­те сим­во­ли в Аме­ри­ка, а в пос­лед­ни­те де­се­ти­ле­тия се це­ни мно­го и в Ев­ро­па. Кул­ти­ви­ра­на още от ац­те­ки­те ка­то лечеб­но рас­те­ние и за по­лучава­не на чер­ве­на боя от приц­вет­ни­ци­те, днес ко­лед­на­та звез­да се от­г­леж­да ка­то де­ко­ра­тив­но рас­те­ние прак­тичес­ки в це­лия хрис­ти­ян­с­ки свят.

 

За пър­ви път тя е пред­ла­га­на на аме­ри­кан­с­кия па­зар ка­то ря­зан цвят и сак­сий­но рас­те­ние през 20-те го­ди­ни на ХХ век от Пол Еке. Той по­ла­га ос­но­ви­те на ед­на от най-го­ле­ми­те ком­па­нии в САЩ за се­лек­ция и про­из­вод­с­т­во на то­ва изу­ми­тел­но рас­те­ние. В Бъл­га­рия през пос­лед­ни­те го­ди­ни ко­лед­на­та звез­да се на­ла­га ка­то ма­со­ва кул­ту­ра за зим­ни­те праз­ни­ци. С кра­си­ви­те си чер­ве­ни лис­та тя пле­ня­ва ду­ши­те на хо­ра­та и съз­да­ва при­ят­но нас­т­ро­е­ние. Спо­ред тър­гов­ци­те про­даж­би­те над­ми­на­ват око­ло 150-200 хил. брой­ки го­диш­но.

 Нежна за­ра­ди свет­ли­на­та

Ко­лед­на­та звез­да е ти­пично рас­те­ние на къ­сия ден и през про­дъл­жи­тел­но­то ля­то раз­ви­ва лис­т­на­та си ма­са, а "за­цъф­тя­ва" през зи­ма­та, ко­га­то де­нят е къс. За­то­ва ос­нов­на гри­жа на лю­би­те­ли­те на то­ва рас­те­ние е оси­гу­ря­ва­не­то на 10 часа свет­ли­на и 14 часа аб­со­лют­на нощ. Ако не се пог­ри­жи­те то­ва да бъ­де та­ка, ко­лед­но­то храстче ни­ко­га ня­ма да оц­ве­ти лис­та­та си.

Ха­рак­тер­но­то при ко­лед­на­та звез­да е оц­ве­тя­ва­не­то в чер­ве­но, бя­ло, ро­зо­во на приц­вет­ни­ци­те, а не на съ­щин­с­ки­те цве­то­ве на рас­те­ни­е­то. Лис­та­та до­ри за­паз­ват фор­ма­та си. Цве­тът на ко­лед­на­та звез­да е блед, жъл­те­ни­кав, с чер­ве­ни кра­и­ща, и труд­но би се за­бе­ля­зал на фо­на на кра­си­ви­те приц­вет­ни­ци. Ако съ­у­ме­е­те да за­па­зи­те кра­со­та­та им, те мо­гат да ви рад­ват око­ло 2-3 ме­се­ца. За да про­бу­ди­те цве­то­ве­те по лис­та­та й, от начало­то на ок­том­в­ри тряб­ва да за­почне­те с оси­гу­ря­ва­не­то на точния свет­ли­нен ре­жим на рас­те­ни­е­то. След 10-часов све­тъл ден тряб­ва да я за­сенчите за 14 часа, ка­то мо­же­те да из­пол­з­ва­те ка­шон, да я пре­мес­ти­те в гар­де­роб или ки­лер. Тряб­ва да зна­е­те обаче, че до­ри и най-мал­ки­те свет­лин­ки мо­гат да ос­та­вят кра­си­во­то ви рас­те­ние без чер­ве­на баг­ра. През то­зи пе­ри­од ко­лед­на­та звез­да се нуж­дае и от по­вече ка­лий, за­то­ва тряб­ва да й да­ва­те нуж­на­та до­за то­ро­ве, за да под­по­мог­не­те про­мя­на­та на приц­вет­ни­ци­те.

 По­ко­ят е ва­жен

След от­ми­на­ва­не­то на ко­лед­ни­те и но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци рас­те­ни­е­то ско­ро гу­би де­ко­ра­тив­ност­та си и за­ра­ди то­ва чес­то би­ва из­х­вър­ля­но. Добре е обаче да задържите сак­си­я­та вкъ­щи, оси­гу­ря­вай­ки й ус­ло­ви­я­та, от ко­и­то се нуж­дае, за да се раз­вие. След "пре­цъф­тя­ва­не­то" тряб­ва да оси­гу­ри­те пе­ри­од на по­кой, в кой­то рас­те­ни­е­то се по­ли­ва с по-мал­ко во­да. То­зи етап от раз­ви­ти­е­то на рас­те­ни­е­то про­дъл­жа­ва око­ло 2 ме­се­ца, в ко­и­то ко­лед­на­та звез­да тряб­ва да се нас­та­ни на свет­ло мяс­то. В то­ва вре­ме тя ще раз­вие лис­т­на­та си ма­са. Мо­же­те и да пре­са­ди­те и да под­ре­же­те клон­ки­те. За да се раз­вие кра­си­во рас­те­ние, ос­та­ве­те на вся­ко клонче по две-три въ­зелчета. От спя­щи­те пъп­ки в тях ще се появят но­ви раз­к­ло­не­ния. През ля­то­то ко­лед­на­та звез­да се гле­да ка­то ти­пично зе­ле­но рас­те­ние - тряб­ва да й оси­гу­ри­те слън­це и мно­го прос­т­ран­с­т­во, за да нап­ра­ви обем. В при­ро­да­та то­зи храст дос­ти­га ши­ри­на до 1.5 -2 м, но при на­ши­те ус­ло­вия на от­к­ри­то мак­си­мал­на­та й ши­ри­на е до 60-70 см. През ля­то­то, ко­га­то ра­сет­ни­е­то се раз­ви­ва ве­ге­та­тив­но, мо­же да се под­х­ран­ва с раз­т­вор на ком­п­лек­сен тор N P K = 20:10:20 в кон­цен­т­ра­ция 1 г./л. за раз­ви­тие на лис­т­на ма­са.

  (снимка)

Раз­м­но­жа­ва­не­то

Раз­м­но­жа­ва­не­то на ко­лед­на­та звез­да ста­ва чрез вко­ре­ня­ва­не на зе­ле­ни връхни рез­ни­ци през ля­то­то. Рез­ни­ци­те с доб­ре раз­ви­та ко­ре­но­ва сис­те­ма се за­саж­дат в него­ле­ми сак­сии в бо­га­та, но мно­го рох­ка почва с рН =5.5-6.5 и дос­та­тъчно мик­ро­е­ле­мен­ти, сред ко­и­то же­ля­зо­то е от осо­бе­но значение. В пе­ри­о­да на раз­ви­тие рас­те­ни­я­та се нуж­да­ят от дос­та­тъчно свет­ли­на и тем­пе­ра­ту­ри 17-21 гра­ду­са през нощ­та и 20-24 гра­ду­са - през де­ня, в за­ви­си­мост от сор­та. В пе­ри­о­да на цъф­теж мо­гат да се за­па­зят съ­щи­те тем­пе­ра­тур­ни стой­нос­ти, при ко­е­то се раз­ви­ват по-ед­ри приц­вет­ни­ци, но рас­те­ни­я­та са по-из­не­же­ни и нет­рай­ни. Ако нощ­ни­те тем­пе­ра­ту­ри се сни­жат с 2-3 гра­ду­са, приц­вет­ни­ци­те ще са по-дреб­ни, но рас­те­ни­я­та са по-ус­тойчиви в до­маш­ни ус­ло­вия.

За ня­кол­ко ме­се­ца след пре­саж­да­не­то мо­же­те да си нап­ра­ви­те раз­лични фор­ми на храстчето. За та­зи цел обаче тряб­ва да из­пол­з­ва­те още пър­ви­те мо­мен­ти след за­саж­да­не­то на ко­лед­на­та звез­да. Един от най-важ­ни­те фак­то­ри за раз­ви­ти­е­то й е из­пол­з­ва­не­то на про­ве­ре­ни почви, ко­и­то са чис­ти от за­ра­зи. Сред най-качес­т­ве­ни­те сме­си са те­зи на "Те­ра­микс", ко­и­то да­ват доб­ри ре­зул­та­ти, тес­т­ват се в ла­бо­ра­то­рия и не се из­пол­з­ват обор­с­ки то­ро­ве, ко­и­то са но­си­те­ли на мно­го за­ра­зи.

  (снимка)

Бе­лок­рил­ка и гни­е­не на­па­дат най-чес­то

Ко­лед­на­та звез­да е сред най-неж­ни­те рас­те­ния. Тя се на­па­да от дос­та вре­ди­те­ли. Тъй ка­то лис­та­та й имат неж­на пок­рив­на тъ­кан, най-чес­то ста­ват жер­т­ва на оран­же­рий­на­та бе­лок­рил­ка и лис­т­ни­те въш­ки. Мно­го е по­дат­ли­ва и на ко­ре­но­ви за­бо­ля­ва­ния - гъб­ни и бак­те­ри­ал­ни за­ра­зи, и за­то­ва е доб­ре почва­та, ко­я­то се из­пол­з­ва, да бъ­де мак­си­мал­но чис­та. Ако има за­ра­зи в почва­та, то ко­ре­ни­те на рас­те­ни­е­то мно­го бър­зо ще заг­ни­ят и лис­та­та й ще по­вех­нат. Причина­та за то­ва е не­въз­мож­ност­та на ко­ре­ни­те да ус­во­я­ват во­да. В то­зи случай вър­хо­ве­те им са заг­ни­ли и са­мо бър­зо­то лечение мо­же да спа­си рас­те­ни­е­то. Лечени­е­то пред­виж­да мно­го бър­зо из­важ­да­не на рас­те­ни­е­то, из­ряз­ва­не на бол­ни­те час­ти на ко­ре­ни­те, тре­ти­ра­не с фун­ги­цид. След то­ва сак­си­я­та с ко­лед­на­та звез­да мо­же да се сло­жи на топ­ло и сенчес­то мяс­то и да се нап­ра­ви по­ли­е­ти­ле­но­ва ка­ме­ра за на­ма­ля­ва­не на из­па­ре­ни­е­то, за­що­то в про­ти­вен случай тя мо­же да за­гу­би лис­та­та си.

В бор­ба­та с бе­лок­рил­ка­та тряб­ва да се из­пол­з­ват най-мал­ко три пре­па­ра­та с ак­тив­но ве­щес­т­во от раз­лични гру­пи, ко­е­то е пре­по­ръчано от спе­ци­а­лис­ти­те по рас­ти­тел­на за­щи­та. Ня­ма уни­вер­са­лен пре­па­рат за лечение, за­що­то бе­лок­рил­ка­та е мно­го бър­зо­из­менчива, ци­къ­лът й е 7 дни и за кра­тък пе­ри­од мо­же да уни­що­жи рас­те­ни­е­то.

 Малките хитрости

Ко­лед­на­та звез­да има кра­тък пе­ри­од на про­из­вод­с­т­во. За 4-5 ме­се­ца тя мо­же да ог­рее праз­нична­та ви тра­пе­за.

Стан­дар­тът за про­даж­ба на кра­си­во­то цве­те е то да е ком­пак­т­но и да е про­пор­ци­о­нал­но раз­ви­то спря­мо съ­да, в кой­то се от­г­леж­да. Важ­но е рас­те­ни­е­то да бъ­де доб­ре раз­к­ло­не­но, с по­не 7-8 раз­к­ло­не­ния и да бъ­де с къ­си око­ло 1-1.5 см раз­с­то­я­ния меж­ду лис­та­та.

Не ку­пу­вай­те ко­лед­на звез­да от па­ви­ли­о­ни, сер­гии или рас­те­ния, ко­и­то са сто­я­ли на­вън. От­г­ле­да­но­то рас­те­ние мо­же да по­не­се до 5 гра­ду­са тем­пе­ра­ту­ра, но са­мо ако не е сто­я­ло про­дъл­жи­тел­но вре­ме и ко­ре­ни­те не са пов­ре­де­ни. Ако взе­ме­те та­ко­ва рас­те­ние и го вне­се­те на стай­на тем­пе­ра­ту­ра, то има го­лям риск да ум­ре. Причина за то­ва е гни­е­не­то на ко­ре­ни­те.

Обе­за­тел­но да се про­ве­рява дол­на­та част на лис­та­та за бе­лок­рил­ка.

Ко­га­то от­г­леж­да­те ко­лед­на звез­да вкъ­щи, ни­ко­га не тряб­ва да на­ли­ва­те во­да в под­лож­ка­та на сак­си­я­та. Ко­ре­ни­те на ко­лед­на­та звез­да се нуж­да­ят от кис­ло­род, а на­личието на во­да за­пуш­ва от­во­ри­те на дъ­но­то на сак­си­я­та.

Тряб­ва да из­бяг­ва­те пре­ка­ле­но­то по­ли­ва­не, тъй ка­то дъл­го­то сто­е­не във во­да съ­що во­ди до заг­ни­ва­не на ко­ре­ни­те. По­ли­вай­те кап­риз­но­то рас­те­ние с хлад­ка во­да око­ло 28-35 гра­ду­са, и то най-доб­ре чрез по­та­пя­не. То­ва мо­же да ста­не, ка­то по­то­пи­те в съд с во­да сак­си­я­та до по­ло­ви­на­та за крат­ко вре­ме, след ко­е­то я из­цеж­да­те и връ­ща­те об­рат­но на под­лож­ка­та.

 

Сор­то­ве

По­ра­ди го­ле­мия неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ващ ин­те­рес към ко­лед­на­та звез­да с ней­на­та се­лек­ция се за­ни­ма­ват ре­ди­ца во­де­щи цве­тар­с­ки ком­па­нии, пре­дим­но в САЩ, Хо­лан­дия и Гер­ма­ния. Еже­год­но на го­ле­ми­те из­ло­же­ния за цве­тя се­лек­ци­о­не­ри­те по­каз­ват но­ви сор­то­ве с раз­лично оц­ве­те­ни приц­вет­ни­ци. Ос­вен кла­сичес­ки­те чер­ве­ни в раз­лични­те им ню­ан­си, на па­за­ра се пред­ла­гат и с бе­ли, жъл­ти, ро­зо­ви и мра­мор­ни приц­вет­ни­ци. През та­зи го­ди­на най-но­ва­та ат­рак­ция на ев­ро­пейс­ки­те бор­си се очак­ва да бъ­де сор­тът Ми­ле­ни­ум - с ед­ри чер­ве­ни цве­то­ве, се­лек­ци­о­ни­ран от нем­с­ка­та фир­ма Фи­шер. В мо­мен­та се ра­бо­ти ос­нов­но вър­ху пред­ла­га­не­то на по-нис­котем­пе­ра­тур­ни се­рии, ко­и­то изис­к­ват по-нис­ка тем­пе­ра­ту­ра на от­г­леж­да­не, за да се ико­но­мис­ват раз­хо­ди. То­ва оказ­ва вли­я­ние и на от­г­леж­да­не­то й в до­маш­ни ус­ло­вия. Тра­ди­ци­он­но тем­пе­ра­ту­ра­та за от­г­леж­да­не­то на ко­лед­на­та звез­да е око­ло 21 до 24 гра­ду­са, на па­за­ра обаче мо­гат да се на­ме­рят и сор­то­ве, ко­и­то мо­гат да се от­г­леж­дат при 18 гра­ду­са.

 Аран­жи­ров­ки за все­ки вкус

Ко­лед­на­та звез­да има раз­лични при­ло­же­ния. Тя мо­же да ук­ра­си до­ма ви не са­мо в сак­сия, но и ка­то ря­зан цвят. В мно­го стра­ни по све­та тя се из­пол­з­ва и за бу­кет­но цве­те. Та­ка по ко­лед­ни­те праз­ни­ци мо­гат да се на­ме­ря клон­ки, от ко­и­то да си нап­ра­ви­те ук­ра­са. С учас­ти­е­то на ко­лед­на­та звез­да мо­гат да се нап­ра­вят мно­го ху­ба­ви аран­жи­ров­ки. Осо­бе­но прив­ле­ка­тел­ни мо­гат да из­г­леж­дат ком­по­зи­ци­и­те, в ко­и­то учас­т­ват сор­то­ве от ед­на се­рия. Обик­но­ве­но те са пред­с­та­ве­ни в раз­лични ню­ан­си. Сред най-доб­ри­те по­па­де­ния са аран­жи­ров­ки­те, при ко­и­то се ком­би­ни­рат с кон­т­рас­т­ни рас­те­ния. Мо­да­та в све­то­вен ма­щаб очер­та­ва тен­ден­ци­я­та на па­за­ра да се на­ла­гат ко­лед­ни звез­ди, чиито лис­та са тъм­но­зе­ле­ни, а приц­вет­ни­ци­те са обаг­ре­ни в раз­лични крас­ки. Та­ка при ан­ран­жи­ра­не мо­гат да се съчета­ят бя­ло с тъм­но­зе­ле­но, чер­ве­но с тъм­но­зе­ле­но и да се до­пъл­нят от дру­ги рас­те­ния, ко­и­то имат по­доб­ни изис­к­ва­ния към сре­да­та. Кра­си­во из­г­леж­да ком­би­на­ци­я­та меж­ду ко­лед­на звез­да и ци­не­ра­рия, ко­я­то има среб­рис­ти лис­та, или пък се из­пол­з­ват фи­ку­си, ко­и­то обаг­рят ком­по­зи­ци­я­та с бе­ли и ша­ре­ни лис­та. Сред най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те ук­ра­си обаче са дреб­ни­те ко­лед­ни звез­ди, ко­и­то гре­ят в ком­би­на­ция със зе­ле­ни клон­ки на праз­нична­та ма­са.

 Серии

 Freedom

Сор­то­ве­те от та­зи се­рия са ран­ни, имат го­ле­ми приц­вет­ни­ци
по ця­ло­то рас­те­ние, стъб­ло­то е здра­во и сил­но и мо­же да из­дър­жи про­дъл­жи­те­лен тран­с­порт. Цве­то­ве­те,
в ко­и­то се пред­ла­га се­ри­я­та, са чер­ве­но, ро­зо­во, бя­ло.

 Christmas Feelings

Ед­на от най-но­ви­те сор­то­ви се­рии, в ко­и­то мо­гат да се на­ме­рят рас­те­ния с чер­ве­ни, мра­мор­ни, ро­зо­ви, кре­ма­ви с ро­зо­во, чер­ве­ни с ро­зо­во или кре­ма­ви приц­вет­ни­ци. Имат го­ле­ми цве­то­ве и са мно­го ат­рак­тив­ни.

 Millenium

Та­зи сор­то­ва се­рия се пред­ла­га с чер­ве­ни приц­вет­ни­ци, ко­и­то ук­ра­ся­ват тъм­но­зе­ле­ни­те лис­та на рас­те­ни­е­то. Сил­но из­ра­зе­на V-об­раз­на фор­ма на храс­та, кой­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с ран­но­то си раз­ви­тие.

 Cortez

Сор­то­ве­те от та­зи се­рия са сред­но­ ран­ни, с тъм­но­зе­ле­ни лис­та. Храстчето е ком­пак­т­но и има ин­тен­зив­но обаг­ре­ни приц­вет­ни­ци. Пред­ла­га се в чер­ве­но, шам­пан­с­ко, свет­ло­ро­зо­во и бя­ло.

 Crazy Christmas

То­ва е ед­на от но­ви­те се­рии, ко­я­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с дву­баг­ре­ни приц­вет­ни­ци. Има сил­но и доб­ре раз­ви­то храстче. Пред­ла­га се в кре­ма­во в ком­би­на­ци­я­та с ро­зо­во.

 

(снимка)

 

05.12.2014, Юлиана ДИМИТРОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Дипладенията обича тропик на прозореца
Дипладенията, известна още и като мандевила, е родена в страните от Централна и Южна Америка. В природата са разпространени около 40 вида. Това може да се нарече по-скоро оранжерийно, отколкото стайно растение. Има няколко на-известни и употребявани вида.

Зюмбюлът носи уханието на пролетта
Той се отглежда великолепно в градините на лехи, цветни групи с нарцис, лале и други луковични през пролетта, в алпийски кътчета, в неголеми петна под дървета и декоративни храсти. Има забележителната способност да бъде "форсиран", т.е. да бъде предизвикан по-ранен цъфтеж.

Зюмбюлът носи уханието на пролетта
Той се отглежда великолепно в градините на лехи, цветни групи с нарцис, лале и други луковични през пролетта, в алпийски кътчета, в неголеми петна под дървета и декоративни храсти. Има забележителната способност да бъде "форсиран", т.е. да бъде предизвикан по-ранен цъфтеж.