Начало › Екстри › Машини › › Дробилката ще погълне отрязаните клони

Дробилката ще погълне отрязаните клони

27.11.2008 | Коментари (0)

То­ва са ма­ши­ни, ко­и­то дос­та хо­ра биха сметнали за ненужни, но само докато ги пробват. Те по­ма­гат за ре­ша­ва­не­то на мно­го проб­ле­ми, ко­и­то въз­ник­ват ви­на­ги, ко­га­то се из­ряз­ват дър­ве­та или храс­ти. Те­зи проб­ле­ми са свър­за­ни пре­ди всичко с го­ле­ми­те ко­личес­т­ва обе­мис­ти  рас­ти­тел­ни ос­та­тъ­ци, ко­и­то обик­но­ве­но не зна­ем къ­де да из­х­вър­лим.

Все­ки, кой­то раз­по­ла­га с та­ка­ва ма­ши­на, знае ней­ни­те пре­дим­с­т­ва, а те са, че тя е мо­бил­на, мощ­на, а на­ря­за­на­та рас­ти­тел­на ма­са не са­мо на­ма­ля­ва обе­ма си мно­гок­рат­но, но мо­же да се из­пол­з­ва и за мулчира­не. Сит­но над­ро­бе­ни­те рас­ти­тел­ни ос­та­тъ­ци мо­же да се из­пол­з­ват за нап­ра­ва­та на ком­пост. Та­ка се ре­ша­ват ед­нов­ре­мен­но два проб­ле­ма - на­ми­ра­не­то на под­хо­дя­що мяс­то за из­х­вър­ля­не на рас­ти­тел­ниа от­па­дък, от ед­на стра­на, и от дру­га, по­лучава­не­то на це­нен ор­га­ничен тор, кой­то мо­жем да из­пол­з­ва­ме за обо­го­тя­ва­не на почва­та в гра­ди­на­та, за при­гот­вя­не на под­хо­дя­ща пръст за сак­сий­ни­те рас­те­ния или за от­г­леж­да­не на раз­сад.

Дро­бил­ки­те спо­ред из­пол­з­ва­ния енер­ги­ен из­точник са елек­т­ричес­ки (Agrinova BIO25) и бен­зи­но­мо­тор­ни  (Agrinova BIO555) и имат въз­мож­ност за ре­гу­ли­ра­не на раз­ме­ра на на­ря­за­ни­те час­ти­ци.

27.11.2008, www.gradinata.bg

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Какво трябва да знаем, когато купуваме електрическа косачка
Концепцията на електрическата косачка е усъвършенствана в продължение на години и в днешно време не се очакват големи скокове в развитието й. Ако не се вземат под внимание специални решения като например, роботи косачки, основните усилия на производителите за по-нататъчното развитие на продукта недвусмислено са съсредоточени върху понижаването на производствените разходи.

Малките машини, които вършат много работа
Една от най-употребяваната техника е почвооработващата. Нужна е! Но ако за големия земеделски производител тя трябва да е мощна и да съответгства на размаха на неговата дейност, за собственика на двор или малко парче земя в полето такава е съвсем неподходяща. В двора ще е като слон в стъкларски магазин. Решението се нарича малогабаритна техника.

Прахосмукачки почистват падналите листа
Съществуват различни видове прахосмукачки за листа, които могат да задоволят нуждите както на малките дворни пространства, така и на големи паркове за отдих и развлечение. За частни дворове са подходящи малки бензиномоторни прахосмукачки. Тяхното достойнство е, че са мощни и същевременно са олекотени.