Начало › Растения › Съветник › Цветя › › Да помислим за следващата пролет!

Да помислим за следващата пролет!

01.11.2014 | Коментари (0)

Какво би ни зарадвало най-много през пролетта - пъстър свеж букет от пролетни цветя. Сега е времето, когато трябва да помислим за разноцветната палитра, която ще грейне във вашата градина, на перваза на прозореца или на балкона. Под­гот­ве­те си ня­кол­ко лехи и саксии, обе­ща­ва­щи кра­со­та. Мо­же­те да за­са­ди­те го­ле­ми ко­ло­нии с лу­ко­вични цве­тя във всички ъг­ли и скри­ти кътчета на гра­ди­на­та - на слън­це или на ша­ре­на сян­ка. Дайте воля на въображението си и вашите усилия ще бъдат възнаградени. Още при засаждането поставете луковичките близо до други растения, които също ще разцъфнат през пролетта. Така ще създадете една весела пролетна картина.

Кокичето

(снимка)

Няма градина без кокиче. То е цветето, което смело подава бялата си чашка изпод снега и сякаш ни приканва да погледнем ведро към идващите слънчеви дни. Есента е  времето, в което е добре да разсадите големите туфи кокичета и да ги разпръснете, за да може от всеки градински ъгъл да  ви се усмихва пролетта. Помислете и върху възможността да посадите блатно кокиче. За него е необходима сенчесто и хладно място, ето защо нашето предложение е да го засадите на групи с растояние между луковиците от по10 - 15 см. на почва, която през по-голямата част от годината поддържа своята влажност.

(снимка)

Минзухарите и мускарите

Тези нежни цветя може да разпръснете из целия двор. Белите, оранжевите и сините минзухари изпъкват на фона на свежата зелена морава и превръщат дворното пространство в пъстър цветен килим. И двата вида растения - минзухарите и мускарите, отлично се съчетават със скални кътове. Добро място за засаждане  е около иглолистно дърво, за да придадете максимална автентичност на вашата градина.

(снимка)

Нарцисите

(снимка)

Добре е да се засадят нарцисите колкото се може по-скоро. Дълбочината на засаждане на луковицата се определя от нейната големина. Правилото е всяка луковица да бъде засадена на дълбочина три пъти височината й. Изберете за нарцисите както и за минзухарите слънчево място! Те ще огреят вашата градина през пролетта.  Ефектно е, ако ги засадите на групи сред ливадата, тогава  напролет ще се почувствате като Уилям Уърдзуърт сред морето от поклащащи се от вятъра нарциси. Друга възможност е да включите тези цветя в сложната плетеница на цветния бордюр заедно със зюмбюлите и лалетата. 

Зюмбюлите

Ароматът на тази цветя е опияняващ. В момента на пазара се продават най-различни разцветки и спокойно можете да засадите своите ароматни цветя както в групи по цветове, пръснати из градината, така и в една смесена леха, за да ви покорят с пъстротата си.  (снимка)

Фритиларията

Фритиларията е едно от онези цветя, които придават екзотика на градината. Засадете луковиците на растояние 30 - 40 см една от друга. В дупката преди засаждането сложете малко едър пясък и поставете луковиците на дълбочина 15-20 см. Покрийте ги с пясък и след това с почва. Фритиларията като царица на цветния кът обича влажна почва. Препоръчваме между фритилариите да насадите анемонии, за да създадете един изискан цветен кът. Ори­ги­нал­но ще бъ­де, ако си из­бе­ре­те два раз­лични ви­да ане­мо­нии, кои­то цъф­тят по ед­но и съ­що вре­ме.  (снимка)

Лалетата

С лалетата имате невероятно много възможности за комбинация и създаване на цветни композиции. Можете да засадите само лалета, а може и да ги комбинирате с други пролетни луковични цветя. Това, което горещо препоръчваме, е да засадите луковичките от даден вид лалета на групи, за да изпъкнат цветовите ансабмли по-добре. Лалеманията винаги е на мода - позволете си рядък вид, за да си доставите допълнително удоволствие и да се гордеете с вашата градина. 

Ирисите

(снимка) Прекрасна цветова композиция може да се получи между бели минзухари и виолетови ириси. Ако не може да си позволите съчетанието във вашата градина, ви съветваме да го реализирате в една по-голяма саксия. Пет ириса и десет минзухара, ще бъдат пролетното бижу на вашия балкон. Друг пролетен впечатляващ вариант е, ако изберете малките ириси, които достигат 10 см. височина. Подберете съчетанието от сини и жълти цветове и ще бъдете запленена от финеса на картината. Предпазвайте цветовете от вода. За да улесните изсушаването на почвата и да получите по-добри цветове, посипете повърхността на пръстта с тънък слой пясък.

Правила, които е необходимо да се спазват:

  •  Дълбочината на засаждане на луковиците трябва да бъде най-мал­ко рав­на на ви­сочина­та на са­ма­та луковица. По-чес­то се пре­по­ръчва обаче тази дълбочина да е по­не два пъ­ти по-го­ля­ма. Сле­до­ва­тел­но, кол­ко­то е по-го­ля­ма лу­ко­ви­ца­та, тол­ко­ва по-го­ля­ма тряб­ва да бъ­де дъл­бочина­та на засаждане. Съ­що­то правило ва­жи и при за­саж­да­не­то на луковици в сак­сии.
  • Ако искате да засадите луковиците в тревата, а не в цветната леха, леко из­ко­пай­те мяс­то­то с мо­ти­ка на око­ло 3 см дъл­бочина. Офор­ме­те четирите ъгъ­ла с лопа­та. Раз­ро­ве­те вни­ма­тел­но почва­та. На по-теж­ка почва по­ло­же­те тъ­нък слой пя­сък, пре­ди да пос­та­ви­те лу­ко­ви­ци­те. Раз­по­ло­же­те ги на по-мал­ко или по-го­ля­мо раз­с­то­я­ние спо­ред же­ла­ния ефект. Пос­ле е дос­та­тъчно са­мо да "за­ле­пи­те" от­но­во тревната плочата от­го­ре и да при­тис­не­те доб­ре, та­ка че да се при­ле­пи плът­но. През пролетта луковичките ще ви изненадат с прекрасни свежи цветове.
 

 

Три в ед­но

Не се шегуваме, а ви препоръчваме вариант на продължително любуване на красотата на пролетните цветя. Тайната се крие в засаждането в един съд на  лу­ко­ви­ци­те на по­не три раз­лични ви­да цве­тя. Ние ви пред­ла­га­ме да сло­жи­те най-от­до­лу лу­ко­ви­ци­те на къ­сен сорт ла­ле­та. Те са ед­ри и мяс­то­то им е точно там. Сро­кът на цъф­теж обаче тряб­ва да съ­об­ра­зи­те, за да се по­ка­жат ла­ле­та­та пос­лед­ни. В про­ти­вен случай мо­же да за­сенчат рас­те­ни­я­та от по-гор­ни­те "ета­жи". Над тях пос­та­ве­те ня­кол­ко зюм­бю­ла, ко­и­то ще ви за­рад­ват през ап­рил. Над тях е мяс­то­то на рас­те­ни­я­та с дреб­ни лу­ко­вички. Препоръчваме това да се  мин­зу­ха­рите, макар че могат да бъдат ко­кичета, мус­ка­ри, ня­кой ви­до­ве де­ко­ра­ти­вен лук - всички онези, които са сред най-ранните пролетни цветя. Важно е при засаждането вся­ка лу­ко­ви­ца  да се пос­та­ви на необходимата дъл­бочина, най-малко два пъ­ти по-го­ля­ма от ней­на­та соб­с­т­ве­на го­ле­ми­на. Меж­ду все­ки ред лу­ко­ви­ци на­сип­вай­те рох­ка­ва пръст и вни­ма­вай­те те да са раз­по­ло­же­ни шах­мат­но. Та­ка стъб­ла­та ня­ма да си пречат, ка­то се по­ка­жат през про­лет­та. Съ­дът, кой­то сте из­б­ра­ли, тряб­ва да пре­зи­му­ва на­вън, но е доб­ре да бъ­де за­гъ­нат, за­що­то в про­ти­вен случай има опас­ност лу­ко­ви­ци­те да из­м­ръз­нат.

 

01.11.2014, www.gradinata.bg

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Минзухар
Преимуществото да си сред първите цветя, които разцъфват през пролетта, има и своя чар – за тези цветя са създадени и битуват много легенди и поверия.  Образите им са вплетени в народния фолклор, какъвто е случаят с минзухара – цветето с майка мащеха, която го буди рано да рани.

Минзухар
Преимуществото да си сред първите цветя, които разцъфват през пролетта, има и своя чар – за тези цветя са създадени и битуват много легенди и поверия.  Образите им са вплетени в народния фолклор, какъвто е случаят с минзухара – цветето с майка мащеха, която го буди рано да рани.

Минзухар
Преимуществото да си сред първите цветя, които разцъфват през пролетта, има и своя чар – за тези цветя са създадени и битуват много легенди и поверия.  Образите им са вплетени в народния фолклор, какъвто е случаят с минзухара – цветето с майка мащеха, която го буди рано да рани.