Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

√роздобер
ќт момента на прибиране на гроздето много зависи качеството на виното. «атова е задължително дни преди започване на гроздобера да се провер€ва натрупването на захарите. ¬земат се средни проби на всеки 5-6 дни от отделни части на лозето, от различни главини и височина.

 афето, без което не можем
 а­фе­е­но­то дър­во при­над­ле­жи към род  о­феа (Coffea)от се­мейс­т­во –у­би­а­цее (Rubicaea). » днес се сре­щат ди­во­рас­т€­щи дър­ве­та в ≈ти­о­пи€. –о­дът обе­ди­н€­ва око­ло 60 ви­да.  а­фе­е­но­то дър­во е тро­пичес­ко вечнозе­ле­но рас­те­ние. ќбича обил­на­та вла­га и топ­ли­на, но не и ди­рек­т­но­то сил­но слън­це. «а­то­ва в план­та­ци­и­те се за­саж­дат и дру­ги дър­ве­та, ко­и­то да пра­в€т с€н­ка.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината