Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒекоративни€т лук Ц един кръгъл отличник
ƒе­ко­ра­тив­ни лу­ко­ве при­със­т­ват вече тра­ди­ци­он­но в ал­пи­не­у­ми­те, ро­ка­ри­и­те, ка­ме­нис­ти­те гра­дин­ки, гру­по­ви­те ком­би­на­ции и бор­дю­ри­те. “е са мно­го под­хо­д€­щи за р€­зан цв€т, в то­ва чис­ло в качес­т­во­то си на су­хи цве­т€, и за фор­си­ра­не на цве­то­ве­те из­вън се­зо­на. Ћу­ко­ве­те сил­но ва­ри­рат по вън­шен вид, раз­мер, фор­ма, ус­т­ройс­т­во на цве­то­ве­те и лис­та­та.

 ак да торите ранните зеленчуци
¬ групата на ранните зеленчуци влизат спанак, салата, репички, лук и чесън за зелено. “ези култури се характеризират с къс вегетационен период и слабо развита коренова система. “ова ги прави много взискателни към почвените услови€ и хранителни€ режим, при който се отглеждат.

»згонете плевелите от €годите
Ѕорбата с плевелите в €годовото насаждение можете да проведете като използвате химичен или механичен начин или чрез комбиниране на двата метода, което е за предпочитане.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината