Начало › Растения › Любимци › › Най-красивата звезда на Коледа - в нашия дом

Най-красивата звезда на Коледа - в нашия дом

05.12.2014 | Коментари (0)

Ко­лед­на­та звез­да (Euphorbia pulcherrima) при­над­ле­жи към се­мейс­т­во­то на млечки­те. Ней­на­та ро­ди­на е Мек­си­ко, къ­де­то то­зи не осо­бе­но го­лям храст се сре­ща в ди­во със­то­я­ние. Днес тя е един от ко­лед­ни­те сим­во­ли в Аме­ри­ка, а в пос­лед­ни­те де­се­ти­ле­тия се це­ни мно­го и в Ев­ро­па. Кул­ти­ви­ра­на още от ац­те­ки­те ка­то лечеб­но рас­те­ние и за по­лучава­не на чер­ве­на боя от приц­вет­ни­ци­те, днес ко­лед­на­та звез­да се от­г­леж­да ка­то де­ко­ра­тив­но рас­те­ние прак­тичес­ки в це­лия хрис­ти­ян­с­ки свят.

 

За пър­ви път тя е пред­ла­га­на на аме­ри­кан­с­кия па­зар ка­то ря­зан цвят и сак­сий­но рас­те­ние през 20-те го­ди­ни на ХХ век от Пол Еке. Той по­ла­га ос­но­ви­те на ед­на от най-го­ле­ми­те ком­па­нии в САЩ за се­лек­ция и про­из­вод­с­т­во на то­ва изу­ми­тел­но рас­те­ние. В Бъл­га­рия през пос­лед­ни­те го­ди­ни ко­лед­на­та звез­да се на­ла­га ка­то ма­со­ва кул­ту­ра за зим­ни­те праз­ни­ци. С кра­си­ви­те си чер­ве­ни лис­та тя пле­ня­ва ду­ши­те на хо­ра­та и съз­да­ва при­ят­но нас­т­ро­е­ние. Спо­ред тър­гов­ци­те про­даж­би­те над­ми­на­ват око­ло 150-200 хил. брой­ки го­диш­но.

 Нежна за­ра­ди свет­ли­на­та

Ко­лед­на­та звез­да е ти­пично рас­те­ние на къ­сия ден и през про­дъл­жи­тел­но­то ля­то раз­ви­ва лис­т­на­та си ма­са, а "за­цъф­тя­ва" през зи­ма­та, ко­га­то де­нят е къс. За­то­ва ос­нов­на гри­жа на лю­би­те­ли­те на то­ва рас­те­ние е оси­гу­ря­ва­не­то на 10 часа свет­ли­на и 14 часа аб­со­лют­на нощ. Ако не се пог­ри­жи­те то­ва да бъ­де та­ка, ко­лед­но­то храстче ни­ко­га ня­ма да оц­ве­ти лис­та­та си.

Ха­рак­тер­но­то при ко­лед­на­та звез­да е оц­ве­тя­ва­не­то в чер­ве­но, бя­ло, ро­зо­во на приц­вет­ни­ци­те, а не на съ­щин­с­ки­те цве­то­ве на рас­те­ни­е­то. Лис­та­та до­ри за­паз­ват фор­ма­та си. Цве­тът на ко­лед­на­та звез­да е блед, жъл­те­ни­кав, с чер­ве­ни кра­и­ща, и труд­но би се за­бе­ля­зал на фо­на на кра­си­ви­те приц­вет­ни­ци. Ако съ­у­ме­е­те да за­па­зи­те кра­со­та­та им, те мо­гат да ви рад­ват око­ло 2-3 ме­се­ца. За да про­бу­ди­те цве­то­ве­те по лис­та­та й, от начало­то на ок­том­в­ри тряб­ва да за­почне­те с оси­гу­ря­ва­не­то на точния свет­ли­нен ре­жим на рас­те­ни­е­то. След 10-часов све­тъл ден тряб­ва да я за­сенчите за 14 часа, ка­то мо­же­те да из­пол­з­ва­те ка­шон, да я пре­мес­ти­те в гар­де­роб или ки­лер. Тряб­ва да зна­е­те обаче, че до­ри и най-мал­ки­те свет­лин­ки мо­гат да ос­та­вят кра­си­во­то ви рас­те­ние без чер­ве­на баг­ра. През то­зи пе­ри­од ко­лед­на­та звез­да се нуж­дае и от по­вече ка­лий, за­то­ва тряб­ва да й да­ва­те нуж­на­та до­за то­ро­ве, за да под­по­мог­не­те про­мя­на­та на приц­вет­ни­ци­те.

 По­ко­ят е ва­жен

След от­ми­на­ва­не­то на ко­лед­ни­те и но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци рас­те­ни­е­то ско­ро гу­би де­ко­ра­тив­ност­та си и за­ра­ди то­ва чес­то би­ва из­х­вър­ля­но. Добре е обаче да задържите сак­си­я­та вкъ­щи, оси­гу­ря­вай­ки й ус­ло­ви­я­та, от ко­и­то се нуж­дае, за да се раз­вие. След "пре­цъф­тя­ва­не­то" тряб­ва да оси­гу­ри­те пе­ри­од на по­кой, в кой­то рас­те­ни­е­то се по­ли­ва с по-мал­ко во­да. То­зи етап от раз­ви­ти­е­то на рас­те­ни­е­то про­дъл­жа­ва око­ло 2 ме­се­ца, в ко­и­то ко­лед­на­та звез­да тряб­ва да се нас­та­ни на свет­ло мяс­то. В то­ва вре­ме тя ще раз­вие лис­т­на­та си ма­са. Мо­же­те и да пре­са­ди­те и да под­ре­же­те клон­ки­те. За да се раз­вие кра­си­во рас­те­ние, ос­та­ве­те на вся­ко клонче по две-три въ­зелчета. От спя­щи­те пъп­ки в тях ще се появят но­ви раз­к­ло­не­ния. През ля­то­то ко­лед­на­та звез­да се гле­да ка­то ти­пично зе­ле­но рас­те­ние - тряб­ва да й оси­гу­ри­те слън­це и мно­го прос­т­ран­с­т­во, за да нап­ра­ви обем. В при­ро­да­та то­зи храст дос­ти­га ши­ри­на до 1.5 -2 м, но при на­ши­те ус­ло­вия на от­к­ри­то мак­си­мал­на­та й ши­ри­на е до 60-70 см. През ля­то­то, ко­га­то ра­сет­ни­е­то се раз­ви­ва ве­ге­та­тив­но, мо­же да се под­х­ран­ва с раз­т­вор на ком­п­лек­сен тор N P K = 20:10:20 в кон­цен­т­ра­ция 1 г./л. за раз­ви­тие на лис­т­на ма­са.

  (снимка)

Раз­м­но­жа­ва­не­то

Раз­м­но­жа­ва­не­то на ко­лед­на­та звез­да ста­ва чрез вко­ре­ня­ва­не на зе­ле­ни връхни рез­ни­ци през ля­то­то. Рез­ни­ци­те с доб­ре раз­ви­та ко­ре­но­ва сис­те­ма се за­саж­дат в него­ле­ми сак­сии в бо­га­та, но мно­го рох­ка почва с рН =5.5-6.5 и дос­та­тъчно мик­ро­е­ле­мен­ти, сред ко­и­то же­ля­зо­то е от осо­бе­но значение. В пе­ри­о­да на раз­ви­тие рас­те­ни­я­та се нуж­да­ят от дос­та­тъчно свет­ли­на и тем­пе­ра­ту­ри 17-21 гра­ду­са през нощ­та и 20-24 гра­ду­са - през де­ня, в за­ви­си­мост от сор­та. В пе­ри­о­да на цъф­теж мо­гат да се за­па­зят съ­щи­те тем­пе­ра­тур­ни стой­нос­ти, при ко­е­то се раз­ви­ват по-ед­ри приц­вет­ни­ци, но рас­те­ни­я­та са по-из­не­же­ни и нет­рай­ни. Ако нощ­ни­те тем­пе­ра­ту­ри се сни­жат с 2-3 гра­ду­са, приц­вет­ни­ци­те ще са по-дреб­ни, но рас­те­ни­я­та са по-ус­тойчиви в до­маш­ни ус­ло­вия.

За ня­кол­ко ме­се­ца след пре­саж­да­не­то мо­же­те да си нап­ра­ви­те раз­лични фор­ми на храстчето. За та­зи цел обаче тряб­ва да из­пол­з­ва­те още пър­ви­те мо­мен­ти след за­саж­да­не­то на ко­лед­на­та звез­да. Един от най-важ­ни­те фак­то­ри за раз­ви­ти­е­то й е из­пол­з­ва­не­то на про­ве­ре­ни почви, ко­и­то са чис­ти от за­ра­зи. Сред най-качес­т­ве­ни­те сме­си са те­зи на "Те­ра­микс", ко­и­то да­ват доб­ри ре­зул­та­ти, тес­т­ват се в ла­бо­ра­то­рия и не се из­пол­з­ват обор­с­ки то­ро­ве, ко­и­то са но­си­те­ли на мно­го за­ра­зи.

  (снимка)

Бе­лок­рил­ка и гни­е­не на­па­дат най-чес­то

Ко­лед­на­та звез­да е сред най-неж­ни­те рас­те­ния. Тя се на­па­да от дос­та вре­ди­те­ли. Тъй ка­то лис­та­та й имат неж­на пок­рив­на тъ­кан, най-чес­то ста­ват жер­т­ва на оран­же­рий­на­та бе­лок­рил­ка и лис­т­ни­те въш­ки. Мно­го е по­дат­ли­ва и на ко­ре­но­ви за­бо­ля­ва­ния - гъб­ни и бак­те­ри­ал­ни за­ра­зи, и за­то­ва е доб­ре почва­та, ко­я­то се из­пол­з­ва, да бъ­де мак­си­мал­но чис­та. Ако има за­ра­зи в почва­та, то ко­ре­ни­те на рас­те­ни­е­то мно­го бър­зо ще заг­ни­ят и лис­та­та й ще по­вех­нат. Причина­та за то­ва е не­въз­мож­ност­та на ко­ре­ни­те да ус­во­я­ват во­да. В то­зи случай вър­хо­ве­те им са заг­ни­ли и са­мо бър­зо­то лечение мо­же да спа­си рас­те­ни­е­то. Лечени­е­то пред­виж­да мно­го бър­зо из­важ­да­не на рас­те­ни­е­то, из­ряз­ва­не на бол­ни­те час­ти на ко­ре­ни­те, тре­ти­ра­не с фун­ги­цид. След то­ва сак­си­я­та с ко­лед­на­та звез­да мо­же да се сло­жи на топ­ло и сенчес­то мяс­то и да се нап­ра­ви по­ли­е­ти­ле­но­ва ка­ме­ра за на­ма­ля­ва­не на из­па­ре­ни­е­то, за­що­то в про­ти­вен случай тя мо­же да за­гу­би лис­та­та си.

В бор­ба­та с бе­лок­рил­ка­та тряб­ва да се из­пол­з­ват най-мал­ко три пре­па­ра­та с ак­тив­но ве­щес­т­во от раз­лични гру­пи, ко­е­то е пре­по­ръчано от спе­ци­а­лис­ти­те по рас­ти­тел­на за­щи­та. Ня­ма уни­вер­са­лен пре­па­рат за лечение, за­що­то бе­лок­рил­ка­та е мно­го бър­зо­из­менчива, ци­къ­лът й е 7 дни и за кра­тък пе­ри­од мо­же да уни­що­жи рас­те­ни­е­то.

 Малките хитрости

Ко­лед­на­та звез­да има кра­тък пе­ри­од на про­из­вод­с­т­во. За 4-5 ме­се­ца тя мо­же да ог­рее праз­нична­та ви тра­пе­за.

Стан­дар­тът за про­даж­ба на кра­си­во­то цве­те е то да е ком­пак­т­но и да е про­пор­ци­о­нал­но раз­ви­то спря­мо съ­да, в кой­то се от­г­леж­да. Важ­но е рас­те­ни­е­то да бъ­де доб­ре раз­к­ло­не­но, с по­не 7-8 раз­к­ло­не­ния и да бъ­де с къ­си око­ло 1-1.5 см раз­с­то­я­ния меж­ду лис­та­та.

Не ку­пу­вай­те ко­лед­на звез­да от па­ви­ли­о­ни, сер­гии или рас­те­ния, ко­и­то са сто­я­ли на­вън. От­г­ле­да­но­то рас­те­ние мо­же да по­не­се до 5 гра­ду­са тем­пе­ра­ту­ра, но са­мо ако не е сто­я­ло про­дъл­жи­тел­но вре­ме и ко­ре­ни­те не са пов­ре­де­ни. Ако взе­ме­те та­ко­ва рас­те­ние и го вне­се­те на стай­на тем­пе­ра­ту­ра, то има го­лям риск да ум­ре. Причина за то­ва е гни­е­не­то на ко­ре­ни­те.

Обе­за­тел­но да се про­ве­рява дол­на­та част на лис­та­та за бе­лок­рил­ка.

Ко­га­то от­г­леж­да­те ко­лед­на звез­да вкъ­щи, ни­ко­га не тряб­ва да на­ли­ва­те во­да в под­лож­ка­та на сак­си­я­та. Ко­ре­ни­те на ко­лед­на­та звез­да се нуж­да­ят от кис­ло­род, а на­личието на во­да за­пуш­ва от­во­ри­те на дъ­но­то на сак­си­я­та.

Тряб­ва да из­бяг­ва­те пре­ка­ле­но­то по­ли­ва­не, тъй ка­то дъл­го­то сто­е­не във во­да съ­що во­ди до заг­ни­ва­не на ко­ре­ни­те. По­ли­вай­те кап­риз­но­то рас­те­ние с хлад­ка во­да око­ло 28-35 гра­ду­са, и то най-доб­ре чрез по­та­пя­не. То­ва мо­же да ста­не, ка­то по­то­пи­те в съд с во­да сак­си­я­та до по­ло­ви­на­та за крат­ко вре­ме, след ко­е­то я из­цеж­да­те и връ­ща­те об­рат­но на под­лож­ка­та.

 

Сор­то­ве

По­ра­ди го­ле­мия неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ващ ин­те­рес към ко­лед­на­та звез­да с ней­на­та се­лек­ция се за­ни­ма­ват ре­ди­ца во­де­щи цве­тар­с­ки ком­па­нии, пре­дим­но в САЩ, Хо­лан­дия и Гер­ма­ния. Еже­год­но на го­ле­ми­те из­ло­же­ния за цве­тя се­лек­ци­о­не­ри­те по­каз­ват но­ви сор­то­ве с раз­лично оц­ве­те­ни приц­вет­ни­ци. Ос­вен кла­сичес­ки­те чер­ве­ни в раз­лични­те им ню­ан­си, на па­за­ра се пред­ла­гат и с бе­ли, жъл­ти, ро­зо­ви и мра­мор­ни приц­вет­ни­ци. През та­зи го­ди­на най-но­ва­та ат­рак­ция на ев­ро­пейс­ки­те бор­си се очак­ва да бъ­де сор­тът Ми­ле­ни­ум - с ед­ри чер­ве­ни цве­то­ве, се­лек­ци­о­ни­ран от нем­с­ка­та фир­ма Фи­шер. В мо­мен­та се ра­бо­ти ос­нов­но вър­ху пред­ла­га­не­то на по-нис­котем­пе­ра­тур­ни се­рии, ко­и­то изис­к­ват по-нис­ка тем­пе­ра­ту­ра на от­г­леж­да­не, за да се ико­но­мис­ват раз­хо­ди. То­ва оказ­ва вли­я­ние и на от­г­леж­да­не­то й в до­маш­ни ус­ло­вия. Тра­ди­ци­он­но тем­пе­ра­ту­ра­та за от­г­леж­да­не­то на ко­лед­на­та звез­да е око­ло 21 до 24 гра­ду­са, на па­за­ра обаче мо­гат да се на­ме­рят и сор­то­ве, ко­и­то мо­гат да се от­г­леж­дат при 18 гра­ду­са.

 Аран­жи­ров­ки за все­ки вкус

Ко­лед­на­та звез­да има раз­лични при­ло­же­ния. Тя мо­же да ук­ра­си до­ма ви не са­мо в сак­сия, но и ка­то ря­зан цвят. В мно­го стра­ни по све­та тя се из­пол­з­ва и за бу­кет­но цве­те. Та­ка по ко­лед­ни­те праз­ни­ци мо­гат да се на­ме­ря клон­ки, от ко­и­то да си нап­ра­ви­те ук­ра­са. С учас­ти­е­то на ко­лед­на­та звез­да мо­гат да се нап­ра­вят мно­го ху­ба­ви аран­жи­ров­ки. Осо­бе­но прив­ле­ка­тел­ни мо­гат да из­г­леж­дат ком­по­зи­ци­и­те, в ко­и­то учас­т­ват сор­то­ве от ед­на се­рия. Обик­но­ве­но те са пред­с­та­ве­ни в раз­лични ню­ан­си. Сред най-доб­ри­те по­па­де­ния са аран­жи­ров­ки­те, при ко­и­то се ком­би­ни­рат с кон­т­рас­т­ни рас­те­ния. Мо­да­та в све­то­вен ма­щаб очер­та­ва тен­ден­ци­я­та на па­за­ра да се на­ла­гат ко­лед­ни звез­ди, чиито лис­та са тъм­но­зе­ле­ни, а приц­вет­ни­ци­те са обаг­ре­ни в раз­лични крас­ки. Та­ка при ан­ран­жи­ра­не мо­гат да се съчета­ят бя­ло с тъм­но­зе­ле­но, чер­ве­но с тъм­но­зе­ле­но и да се до­пъл­нят от дру­ги рас­те­ния, ко­и­то имат по­доб­ни изис­к­ва­ния към сре­да­та. Кра­си­во из­г­леж­да ком­би­на­ци­я­та меж­ду ко­лед­на звез­да и ци­не­ра­рия, ко­я­то има среб­рис­ти лис­та, или пък се из­пол­з­ват фи­ку­си, ко­и­то обаг­рят ком­по­зи­ци­я­та с бе­ли и ша­ре­ни лис­та. Сред най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те ук­ра­си обаче са дреб­ни­те ко­лед­ни звез­ди, ко­и­то гре­ят в ком­би­на­ция със зе­ле­ни клон­ки на праз­нична­та ма­са.

 Серии

 Freedom

Сор­то­ве­те от та­зи се­рия са ран­ни, имат го­ле­ми приц­вет­ни­ци
по ця­ло­то рас­те­ние, стъб­ло­то е здра­во и сил­но и мо­же да из­дър­жи про­дъл­жи­те­лен тран­с­порт. Цве­то­ве­те,
в ко­и­то се пред­ла­га се­ри­я­та, са чер­ве­но, ро­зо­во, бя­ло.

 Christmas Feelings

Ед­на от най-но­ви­те сор­то­ви се­рии, в ко­и­то мо­гат да се на­ме­рят рас­те­ния с чер­ве­ни, мра­мор­ни, ро­зо­ви, кре­ма­ви с ро­зо­во, чер­ве­ни с ро­зо­во или кре­ма­ви приц­вет­ни­ци. Имат го­ле­ми цве­то­ве и са мно­го ат­рак­тив­ни.

 Millenium

Та­зи сор­то­ва се­рия се пред­ла­га с чер­ве­ни приц­вет­ни­ци, ко­и­то ук­ра­ся­ват тъм­но­зе­ле­ни­те лис­та на рас­те­ни­е­то. Сил­но из­ра­зе­на V-об­раз­на фор­ма на храс­та, кой­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с ран­но­то си раз­ви­тие.

 Cortez

Сор­то­ве­те от та­зи се­рия са сред­но­ ран­ни, с тъм­но­зе­ле­ни лис­та. Храстчето е ком­пак­т­но и има ин­тен­зив­но обаг­ре­ни приц­вет­ни­ци. Пред­ла­га се в чер­ве­но, шам­пан­с­ко, свет­ло­ро­зо­во и бя­ло.

 Crazy Christmas

То­ва е ед­на от но­ви­те се­рии, ко­я­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с дву­баг­ре­ни приц­вет­ни­ци. Има сил­но и доб­ре раз­ви­то храстче. Пред­ла­га се в кре­ма­во в ком­би­на­ци­я­та с ро­зо­во.

 

(снимка)

 

05.12.2014, Юлиана ДИМИТРОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Зелето - дебеланкото космополит
То е любима храна на много народи. Почти на всяка точка на земното кълбо, която човек обитава, ще се намери и вид зелева култура, която той отглежда. И това се дължи както на тяхното голямо разнообразие от форми, така и на пластичността им, позволяваща нагаждане към различните условия. Не на последно място те са полезни и вкусни.

Ярките огньове на гергините
Когато конкистадорите завоювали Мексико, били впечатлени от красотата и яркостта на цветята, които покорените ацтеки наричали "акокотл". Те били отглеждани специално за украса на храмовете на Слънцето.  За съжаление преситените от задморските чудеса испанци не оценили качествата им. Това станало едва в края на 18 век.

Облепихата
Об­ле­пи­ха­та е мно­го под­хо­дяща за от­г­леж­да­не в пар­ко­ве и вил­ни мес­та за­ра­ди кра­си­ви­те си лис­та и от­ру­па­ни­те с пло­до­ве дъл­ги клон­ки. Пло­до­ве­те са оцве­те­ни в кре­ма­во-жъл­то, оран­же­во или почти яр­кочер­ве­но.  При­те­жа­ват спе­ци­фичен вкус и при­я­тен аро­мат.